Spoznajte nás bližšie

Blog

Nadácia M-MARKET bola založená dňa 07. júla 2014, do registra nadácií bola zapísaná 14. júla 2014. Jedinou zakladateľkou nadácie je spoločnosť M-MARKET, akciová spoločnosť. Hodnota Nadačného imania 10 000,00 €.

I. Poslanie nadácie

1) Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:

a) Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

b) Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov

c) Ochrana a tvorba životného prostredia

d) Ochrana práv detí a mládeže

e) Podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia

f) Podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania

g) Podpora a rozvoj telovýchovy a športu

h) Podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti

i) Podpora osôb, organizácií alebo verejnoprospešných projektov v oblasti komunitného rozvoja

j) Zlepšenie kvality života na Slovensku

K) Podpora a rozvoj medziľudských vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce

l) Podpora a rozvoj európskej integrácie

m) Individuálne určená humanitná pomoc

 

2) Svoj účel plní nadácia najmä pomocou nasledovných aktivít:

a) Poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov jednotlivcom, skupinám osôb, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby

b) Podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s aktivitami podľa ods. 1.

 

II. Prehľad darcov

Nadácia v roku 2014 neprijala žiadne dary od právnických osôb.

 

III. Prehľad poskytnutých darov:

Nadácia v roku 2014 neposkytla žiadne dary.

 

IV. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie

Nadácia M-MARKET v roku 2014 nerealizovala žiadne vlastné grantové programy.

Nadácia M-MARKET spolupracovala s Nadáciou Centrum pre Filantropiu na grantovom programe "Hľadá sa talent". Vyhlásili sme a medializovali náš záujem podporiť talentované deti a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory.

Zámerom programu bolo podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj talentu detí, mládeže a mladých ľudí, nachádzať a podporovať mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 10 do 18 rokov v mestách Banská Bystrica, Sliač a Slovenská Ľupča. Chceli sme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu. 

Vyhlásenie grantového programu bolo dňa: 10.11.2014

Grantový program mal uzávierku predkladania žiadostí 30.01.2015

Nadácia M-MARKET poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom mechanizmu grantového programu, pretože veríme v jeho flexibilitu a transparentnosť. Dôležitým atribútom grantových programov je ich otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Veríme, že táto schéma rozdeľuje finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom, ktoré má verejne jasne definované podmienky a požiadavky. Má dopredu jasne pomenovaný proces hodnotenia podporených vz. nepodporených žiadostí cez nezávislú hodnotiacu komisiu. Výsledky podpory sú dostupné na internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu a ďalším, ktorí majú záujem.

 • definovanie pravidiel a postupov programu
 • realizácia a vyhodnotenie programov
 • navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť
 • poskytovanie telefonických, e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a osobné konzultácie
 • zbieranie a administrácia projektov predložených do grantového programu
 • zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov
 • vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi
 • písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení /nepridelení podpory uchádzačom
 • príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov
 • komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprav, sledovanie postupu a ukutočňovania aktivít, príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, časové rozvrhy
 • monitoring podporených projektov vykonávanie kontroly použitia prostriedkov formou finančných a programových správ od podporených žiadateľov
 • spracovanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát celého programu, štatistiky, komunikačných informácií a súhrnov

V. Prehľad o nadačných fondoch

Nadácie M-MARKET nezaložila v roku 2014 žiadny nadačný fond

VI. Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie osobitne výšku nákladov na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rada

PREHĽAD NÁKLADOV v EUR
Náklady na správu nadácie  
Inzercia a grafické práce 1 096,32 €
Poštovné a poplatky      15,90 €
Bankové poplatky      42,27 €
Ostatné náklady  
Daň z kreditných úrokov                                                           0,07 €
Náklady nadácie celkom 1 154,56 €

 

VII. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU v EUR 
Prijaté bankové úroky      0,56 €
Príjmy nadácie celkom     0,56 €

 

VIII. Návrh rozpočtu Nadácie M-MARKET na rok 2014 schválený Správnou radou 

 

Rozpočet Nadácie v roku 2014 v EUR
Príjem  
1. Vklad hotovosti ako základné imanie 10 000,00 €
2. Pôžička od M-MARKET a.s. na prevádzkové potreby 1 500,00 €
Súčet: 11 500,00 €

 

 

Výdaj   v EUR
1. Bankové poplatky         50,00 €
2. Kolky a iné poplatky         30,00 €
3. Propagácia verejnoprospešného účelu                          1 120,00 €
Súčet:     1 200,00 €


Predpokladaný rozdiel príjmov a výdavkov: 10 300,00 €

IX. Ostatné informácie

V roku 2014 správca Nadácie M-MARKET ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.

v roku 2014 nedošlo k zmenám v nadačnej listine ani v orgánoch nadácie.

Správna rada nadácie neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.